Makes People Listen


Kyrkljudspecialisterna

Tack vare ny teknik och lång erfarenhet är vi i dag Sveriges ledande ljudföretag inom kyrkljud.


Läs mer...

Gratis demonstration

Vi kan som enda företag i Sverige erbjuda en gratis demonstration av ljud. 

Kontakta oss i dag och boka en kostnadsfri, icke-bindande demonstration av ljud i er lokal.


Läs mer...


om Sontax högtalarteknik

"Nu händer något konstigt, det blir inte högre när jag kommer nära högtalaren"
Vetenskapsradion


"Klar ljudåtergivning i en kompakt formgivning"
Musik & Teknik


"Äntligen ett ljudsystem som fungerar!"
Anders Sandberg - ungdomspastor


"Jag förstår inte hur det går till. Under min tid som präst har jag inte hört något liknande."
Hans Lindholm - präst


Läs mer om nya tekniken...

Kontakta oss

Sontax AB

Hagby

740 20 Vänge


018-34 04 07

Fax: 018-38 64 10

mail: info@sontax.com

Nya högtalartekniken

En sten - en ring av vågor.   

En ljudsändare - en ljudvåg!

Att spela ljud med flera små högtalare i ett rum är som att kasta en näve småsten i vattnet. Vattenringarna från de olika stenarna kommer att störa varandra - resultatet blir ett gytter av vågor.


Sontax nya högtalarteknik kan liknas vid att kasta i en stor sten i vattnet - resultatet blir en vattenvåg som bär långt eftersom den inte blir störd.


Inledning
Att traditionell högtalarteknik har brister vet alla som försökt höra vad en talare säger i ett större rum där traditionella högtalare används, som kyrkor, hörsalar och konferenslokaler. Det som gör att SONTAX nya högtalare låter så bra beror på en ny svensk högtalarteknologi vilken arbetar utifrån principen om den homogena linjeljudkällan. Nedan beskrivs lite kort vad den teknologin innebär samt vad skillnaden är jämfört med mer traditionell högtalarteknik som bygger på att ljudet kommer från en punkt, s k punktljudkälla.

Traditionella högtalare bygger på en teknik vilken innebär att ljudet kommer från en ljudkälla – en punktformad sådan. Det innebär att ljudet som sänds ut kommer att stråla ut i alla riktningar. Detta gör att ljudenergin snabbt förlorar sin styrka eftersom den inte koncentreras i en riktning.

För att illustrera detta kan vi använda bilden av vanligt tal. När vi talar räcker ljudvolymen till för att nå personer i vår närhet. Vill vi nå fler kan vi tala högre, d.v.s vi ökar ljudvolymen.

Men eftersom munnen är en punktkälla som sprider ljudet i alla riktningar kommer ljudenergin snabbt att avta. Om vi vill nå en person som befinner sig 50-100 meter bort räcker det inte med att tala högt. För att höras bortom de gränser som det talade ljudet har brukar vi spontat sätta händerna för munnen och ropa. Att sätta händerna för munnen gör att vi koncentrerar ljudet i en riktning. Resultatet är att vi når betydligt längre än när vi enbart ropar högt.


- Gammal teknik ger upphov till ljudstörningar
Den urgamla tekniken med att sätta händerna för munnen används i dag inom högtalarbranschen för att kunna kasta ljud långt. Istället för händerna används hornkonstruktioner, vilka påminner om de kupade händerna. Hornen sätter man framför ett vanligt högtalarelement och på så sätt kan man få ljudet att kasta längre.

Tekniken med horn fungerar bra om man använder den inom de ramar där det fungerar. Problemet med punkljudkällor, med eller utan horn, är när man behöver nå ut med ljud i stora lokaler och över stora ytor. Eftersom ljudenergin avtar så snabbt som den gör med punktkällor (6 dB med varje fördubbling av avståndet) använder man många högtalare.

Men när man blandar många punktkällor med varandra får man en del problem vilket fackfolket kallar interferenser. På vardagssvenska kan man säga ljudvågsstörningar. Det innebär helt enkelt att ljudvågorna från de olika högtalarna krockar med varandra och störningar uppstår. Resultatet för lyssnaren blir att ljudet blir otydligt.
Är det dessutom gott om kala, hårda väggar blir det än mer störande eftersom ljudet dessutom störs av ekoeffekter, vilket ofta är resultatet i våra äldre kyrkor.

- SWFT och WSST -  ny svensk teknik från Sontax
SONTAX högtalare är linjekällor där ljudet sänds ut homogent vilket gör att ljudvågorna samarbetar istället för att motverka varandra. Det kan liknas vid att ta en stor sten och kasta i en sjö. Då uppstår ett nedslag och vattenringarna kan utvidgas utan att störas av andra.


Denna teknik kallar vi SWFT™ - Sontax Wave Front Technology.


En punktkälla kan liknas vid att ta en näve små stenar och kasta i sjön. Varje sten utsänder vattenringar som kommer att störa de andra stenarnas vattenringar. Resultatet blir ett gytter av vattenringar.


Förutom en mycket god ljudkvalité ger SONTAX högtalarteknologi ett jämnt ljud över stora ytor, både i djup- och sidled. 


Denna teknik kallar vi WSST™ - Wide Screen Sound Technology.WSST™-tekniken sprider ljudet bra i både djup- och sidled


                                         WSST               Traditionell högtalarteknik


Spridningsfördelarna med SWFT- och WSST-tekniken.

Spridning med traditionell högtalarteknik


Den nya svenska högtalarteknologin ger ett flertal fördelar när det gäller ljudåtergivning både vad gäller stora rum och stora ytor utomhus, bl a:

 Bättre ljudkvalité

 Högre upplösning

 Mycket hög taluppfattbarhet

 Minskade ekoeffekter

 Minskat antal ljudsändande enheter

 Stora ytor täcks med en jämn ljudkvalité


Traditionell högtalarteknik – punktljudkällan

 


Bild A

En punkljudkälla utsänder ljudet i alla riktningar, sfäriskt, vilket gör att ljudenergin snabbt avtar, 6 dB med varje fördubbling av avståndet.

 

 

SONTAX högtalarteknologi – linjeljudkällan

 


Bild B

Ljudet från en linjekälla expanderar cylindriskt, ljudenergin koncentreras och avtar endast med hälften mot punkkällan, 3 dB med varje fördubbling av avståndet.
Diagram A

Ovan visas ett diagram som visar på skillnaden på kastlängd mellan linjeljudkällan och punktljudkällan. Den lodräta axeln visar dB och den horisontella avståndet i meter.

 

 

 

Litterature Reference
- Professor Anders Ågren / Ph.D. student Roger Johnsson, (2001). The dependence on distance of sound pressure for line sources.  Report prepared by the Luleå University of Technology, Luleå, Sweden.

- Augspurger, G.L. (1990). Near-field and far-field performance of large woofer arrays. Journal of Audio Engineering Society. Vol 38, No 4.

 

© Copyright SONTAX AB